ساماس

یوگا و مدیتیشن

بودا بر روی یك كلمه بسیار تاكید می كرد، این كلمه را برای 42 سال تكرار كرد و روی آن پا فشرد: ساماس ساتی (به یادش بیاور). ساماس ساتی، یعنی خودت را به یاد بیاور... (اشو). سایت ساماس برای معرفی یوگا و مدیتیشن می باشد